Privacy statement Stichting de Aaltense Uitdaging

Inleiding

Stichting de Aaltense Uitdaging (hierna te noemen AU), neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@aaltenseuitdaging.nl.

Wie is de AU?

AU is de stichting Aaltense Uitdaging, kantoorhoudende te Aalten, Herenstraat 29, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64332373.

AU is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door AU de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt AU jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor AU persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens AU voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door AU worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde:
Het realiseren van matches en het up to date houden van het netwerk, alsmede geldelijke aanvragen.

Gegevens:
Bedrijfsnaam/stichtingsnaam/verenigingsnaam – persoonsnamen – adres – postcode – woonplaats – telefoonnummer – emailadres – foto – bankrekeningnummer

Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming en vrij en geïnformeerd zijn

Bewaartermijn:
Niet langer dan noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

AU heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons middels contactformulier of anderszins hebt verstrekt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij AU over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij AU.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om AU te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van AU of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van AU te verkrijgen. AU zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat AU je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door AU

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@aaltenseuitdaging.nl. AU zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat AU een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien AU je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

– Verwerkers, met name Wij zijn PUIK als webhosting bedrijf waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten

Het kan zijn dat AU verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt AU ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van AU worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van AU worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop AU je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@aaltenseuitdaging.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop AU jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@aaltenseuitdaging.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aalten, 1 mei 2019